CashFrenzy

CashFrenzy

 ”此诚见道之言也。子××投以大剂白虎汤,加全蜈蚣三条,俾分三次饮下,亦一剂而愈。

按∶其子兼外感,所以身热口渴。”是烂喉痧衍之伤寒,而相传已久,截喉痈即烂喉痧之重者也。

此等疔毒,若待其发出始为疗治,恒有不及治者矣。此药已对证,而服药之功候未到也。

至愚治寒温吐衄者,亦偶用其方,然必以其方煎汤送服三七细末二钱,始不至血瘀为恙。<篇名>17.答严××代友问痰饮治法详观来案,知此证乃寒饮结胸之甚者。

方用大黄三钱,桃仁七粒,地鳖虫去足炒七个,共为细末,加蜂蜜三钱,用酒一茶碗煎至七分,连渣服之。仍然咳嗽,遂即原方去沙参加生百合五钱、米壳钱半,又服四剂,咳嗽亦愈,已不发热,大便已不燥结。

阳明胃气以息息下行为顺。有堂兄××,年五旬,得吐血证,延医治不效,脉象滑动,按之不实。

Leave a Reply